มันสำปะหลังอินทรีย์

มันสำปะหลังอินทรีย์
แนวทางใหม่ในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 18, 2559

อินทรีย์วัตถุ (organic matter)

อินทรีย์วัตถุ (organic matter)"ผมใส่ปุ๋ยไปไร่ละตัน ทำไมมันสำปะหลังผมมันไม่ค่อยลงหัวเลยครับ 1ปีผ่านไป ถอนออกไปขาย หัวมันผมยังกับ ตัวไส้เดือน " มันขาดอะไรหรือครับอาจารย์" เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง คนขนยัน ถามผม
ผมก็เลยย้อนกลับไปว่า สงสัยจะขาดน้ำครับ ปีนี้ประเทศไทยแล้งจัด " ไม่เลยครับอาจารย์ผมปลูกมันน้ำหยด ให้มันกินทุกอย่าง ปุ๋ยก็ให้ น้ำก็ไม่ขาด ต้นโตดีแท้ แต่หัวไม่มี " พาผมไปดูแปลงมันที่ถอนแล้วได้ไหม ผมบอก
ไปถึงแปลงเกษตรกร ผมตอบเขาทันทีว่า ดินพี่ขาดอินทรีย์วัตถุ (organic matter) เพราะผลจากการวัดค่าดิน มีค่าความเป็นกรดสูงมาก ดินแข็งกระด้าง ราดน้ำยังไม่ค่อยจะลงเลย
อินทรีย์วัตถุคืออะไร มีขายที่ไหน กระสอบละกี่บาท ผมจะซื้อมาใส่ เกษตรกรคนเก่ง โยนคำถามใส่ผมทันที
วันนี้มารู้จักอินทรีย์วัตถุกันนะครับ
อินทรียวัตถุ เป็นส่วนที่ได้จากการเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวของ เศษซากพืชและสัตวที่ทับถมกันอยูในดิน อินทรียวัตถุมีปริมาณธาตุอาหารพืช อยู่น้อย แต่มีความสำคัญในการทำใหดินโปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ำและถายเท อากาศไดดี ทั้งยังเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ในดิน
ปริมาณอินทรย์วัตถุในดินที่พืชส่วนใหญ่ต้องการ คือ 3-5 เปอร์เซ็นต์ แต่ปัจจุบันดินที่ใช้เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย มีอินทรีย์วัตถุในดินไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์
ประโยชน์ของอินทรีย์วัตถุ พูดกันให้ชัด ๆ ว่ามันประโยชน์อย่างไร คำถามนี้คงเป็นคำถามที่หลายคนอยากถามผม ผมก็ตอบชัด ๆ ว่า พืชกินอาหารโดยการแลกเปลี่ยนอิออน ไม่ได้กินสารประกอบ อินทรีย์วัตถุมีประจะเป็นลบมีหน้าที่จับประจุบวก ถ้าไม่มีอินทรีย์วัตถุ(ประจุลบ) ธาตุอาหารพืชที่เป็นประจุบวก พืชก็นำไปใช้ได้น้อย หรือ นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย
ยุ่งละสิ ถ้าหลายคนพอมีความรู้เรื่องเกษตรอยู่บ้าง ก็คงพอสรุปได้ว่า พืชต้องการธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง คือ N P K Ca Mg S ธาตุอาหารเหล่านี้แตกตัวเป็นอิออนให้ประจุบวกหมดเลย ยกเว้น ไนโตรเจน เมื่อไม่มีตัวจับประจุบวก พืชก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงไปในดินได้เลย ใช้ได้แต่ไนโตรเจน มันสำปะหลังก็เลยโตแต่ต้น แต่ไม่ลงหัว
มาถึงตรงนี้คงพอจะเห็นประโยชน์ของ อินทรีย์วัตถุกันแล้วนะครับ อินทรีย์ที่พืชขาดมานาน พืชไม่ได้ขาดปุ๋ย แต่พืชขาด อินทรีย์วัตถุ อินทรีย์วัตถุมีประสิทธิภาพในจับอิออนของปุ๋ยให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้
ฉนั้นเมี่อรู้อย่างนี้เรามาเพิ่มอินทรีย์วัตถุ ลงสู่ดินให้พืชกันเถอะ อินทรีย์วัตถุเอามาจากไหน มูลสัตว์ทั้งปวงคืออินทรีย์วัตถุ ซากพืช เปลือกไม้ ใบไม้ เศษหญ้า คืออินทรีย์วัตถุ

วันอังคาร, สิงหาคม 16, 2559

ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช


เป็นรูปภาพโครงสร้างที่อยู่ในใจทุกครั้งเวลาผมจะทำการปลูกพืช ผมอยากให้ภาพนี้ติดอยู่ในใจของเกษตรกรทุกท่านที่จะทำการปลูกพืช ถ้าเราไม่เข้าใจความต้องการเบื้องต้นของพืชแล้ว การปลูกพืชทุกครั้งของเราก็จะประสบกับปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่นปลูกแล้วพืชไม่โต ปลูกพืชแล้วอ่อนแอ ขี้โรค ปลูกพืชแล้วโตแต่ต้นไม่ได้ผลผลิต หรือ ได้ผลผลิตแล้วแต่รสชาติไม่อร่อยไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
เรามาเรียนรู้เรื่องดินกันบ้างนะครับ ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชให้เจริญเติบโตได้ดี ควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
องค์ประกอบของดิน ที่ปลูกพืชแล้ว พืชเจริญเติบโตได้ดี ต้องประกอบด้วย 4 สัดส่วนที่สมดุลซึ่งกันและกันดังนี้
(1) อนินทรียวัตถุ เป็นส่วนที่ได้จากการผุพังสลายตัวของหินและแร่ เป็นแหล่งธาตุอาหารของพืช ดินส่วนใหญที่ใช้ปลูกพืชในประเทศไทย มีอนินทรียวัตถุเป็นสวนประกอบถึงร้อยละ 97-99 ของน้ำหนักแห้งของดิน
(2) อินทรียวัตถุ เป็นส่วนที่ได้จากการเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวของ เศษซากพืชและสัตวที่ทับถมกันอยูในดิน อินทรียวัตถุมีปริมาณธาตุอาหารพืช อยู่น้อย แตมีความสำคัญในการทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ำและถายเท อากาศไดดี ทั้งยังเป็นแหลงพลังงานของจุลินทรีย์ในดิน ดินส่วนใหญ่ที่ใช้เพาะปลูกพืชในประเทศไทยมีอินทรียวัตถุเหลืออยู่น้อยมากๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดินใน ภาคอีสาน มีอินทรียวัตถุต่ำมาก ไม่ถึง 1เปอร์เซ็นต์ ฉนั้นเกษตรกรจึงควรให้ความสำคัญต่อการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน
(3) น้ำในดิน ทำหน้าที่ ช่วยละลายธาตุอาหารพืชในดิน และจำเป็น สำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายธาตุอาหาร และสารประกอบตางๆ ในต้นพืช
(4) อากาศในดิน ทำหน้าที่ให้ ออกซิเจนแก่รากพืชและจุลินทรียในดิน ช่องว่างอากาศในดินมีส่วนทำให้ดินโปร่ง ร่วน ซุย รากพืชเจริญเติบโตได้ดี
เมื่อรู้อย่างนี้แล้วว่า พืชต้องการดินแบบใด เราก็นำความรู้นี้มาปรับปรุงดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ไม่ว่าเราจะปลูกพืชลงดิน เราจะปลูกพืชลงกระถาง ปลูกพืชในวงบ่อ
ซึ่งโอกาสต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เรื่องการปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชกันต่อนะครับ

วันพุธ, มกราคม 20, 2559

รายการและราคาผลิตภัณฑ์สำหรับมันสำปะหลังประจำปี 2559

ลำดับที่
รายการ
ประโยชน์
ขนาดบรรจุ
ราคา/บาท

1
วีอาร์เอ็กซ์ตรา
สารเพิ่มพลังการแตกราก
2 ลิตร
900

2
นำทาง2
สารดูดซึมชนิดพิเศษ ใช้แทนสารจับใบ
100 ซีซี
300

3
ฮิวมิค-ซี
สารระเบิดดิน สารปรับปรุงดิน ชนิดพิเศษ 1 กก.ใช้ได้ 5-7 ไร่
1 กก.
500

4
ซุปเปอร์แซท-วัน
สารสั่งให้มันลงหัว ช่วยขยายขนาดของหัว เพิ่มแป้งและน้ำตาล
แกลลอน
4ลิตร
1,200


5
ฮาร์โต๊ะกรีน
เร่งการเจริญเติบโต เพิ่มการขยายตัวของราก เพิ่มการขยายตัวและลำต้น
แกลลอน
 4ลิตร
1,200


6
ยาฆ่าหญ้าชีวภาพ
ใช้กำจัดหญ้าใบแคบและใบกว้าง
ไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 1 ลิตรฉีดพ่นได้ 5-7 ไร่
1 ลิตร
2 ลิตร
4 ลิตร
490
900
1700

7
ยาคุมหญ้า
ใช้คุมหญ้า ไม่ให้หญ้าเกิด ตลอดอายุการเก็บเกี่ยว(1กป.พ่นได้ 3-5 ไร่)
1กป.300กรัม
900

8
ไฮบริกซ์2
สารเพิ่มปริมาณแป้งและขยายขนาดหัวมัน
ถุง 2 กก.
400สั่งซื้อสินค้า ได้ที่ ชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า โทร 086-059-6790  ID line : aoacthai
หมายเลขบัญชีการชำระค่าสินค้า
123-2-45945-6  ธนาคารกสิกรไทย 
สาขาลำนารายณ์  ประเภท ออมทรัพย์


วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 28, 2557

เทคนิคการฉีดยาฆ่าหญ้าชีวภาพ

              เทคนิคการฉีดยาฆ่าหญ้าชีวภาพ 
              และ ยาฆ่าหญ้าเคมีชนิดเผาไหม้ผมมักได้ยินเกษตรกร บ่นกันบ่อย ๆ ว่า หญ้ารกอีกแล้ว เพิ่งฉีดยาฆ่าหญ้าไป 2 อาทิตย์เอง สงสัยต้องไปจ้างคนฉีดหญ้าอีกแล้ว ไม่ไหววเลยหน้าฝน หญ้ารกจริง ๆ

ยาฆ่าหญ้าชีวภาพ และ ยาฆ่าหญ้า พาราควอต ส่วนใหญ่เป็นยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้ เมื่อฉีดพ่นจะตายเฉพาะยอด จะไม่ตายถึงรากถึงโคน เมื่อยาฆ่าหญ้าชนิดดูซึม แต่เราก็สามารถทำให้หญ้าตายถึงรากถึงโคน และตายนานได้ ด้วยวิธีการการดังนี้

1. ให้ใช้ สารช่วยการดูดซึม ผสมลงไปด้วย ในขณะผสมยา ไม่ควรใช้ยาจับใบ ถ้าใช้ยาจับใบ หรือ สารจับใบ วัชพืชหรือหญ้าจะตายเฉพาะยอด หรือ ส่วนที่โดน ยาเท่านั้น ในที่นี่แนะนำให้ใช้ยาฆ่าหญ้าร่วมกับ สารช่วยการดูดซึมนำทาง2 ซึ่งจะทำให้หญ้าตายนาน และ ตายถึงรากถึงโคน

2.ควรฉีดพ่นในขณะแดดร้อน ๆ ไม่มีน้ำค้างอยู่บนใบหญ้า หรือ ให้ฉีดตอนใบหญ้าแห้ง ๆ นั่นเอง ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้จะทำงานได้ดีกว่า ฉะนั้นเราไม่ควรฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าตอนเช้า เพราะมีน้ำค้างอยู่บนใบหญ้าเยอะจะทำให้หญ้าไม่ค่อยตายและเปลืองยา

3.เมื่อฉีดพ่นไปได้ 3-5 วัน เราจะพบว่าใบหญ้าหรือวัชพืชเริ่มไหม้และเหี่ยวแห้ง ให้เรารีบพ่นยาฆ่าหญ้าซ้ำ บริเวณโคนต้นหญ้าหรือวัชพืชอีกครั้ง
เหตุผลที่ต้องพ่นยาฆ่าหญ้าซ้ำ ก็เพราะตอนเราฉีดรอบแรกมักจะไม่โดนโคนต้นเพราะใบหญ้าบังอยู่ การฉีดซ้ำให้ฉีดบาง ๆ เน้นเฉพาะส่วนของวัชพืชที่มีสีเขียวเหลืออยู่ 

การทำ 3 ขั้นตอนข้างต้นจะทำให้ หญ้าตายนาน และ ตายถึงรากถึงโคนครับ ลองไปทำกันดูนะครับ

วันศุกร์, พฤษภาคม 16, 2557

มาเปลี่ยนหญ้ารกๆ สีเขียวให้กลายเป็นปุ๋ยกันเถอะ

   มาเปลี่ยนหญ้ารกๆ สีเขียวให้กลายเป็นปุ๋ยกันเถอะ

วันนี้นำภาพแปลงหญ้ารก ๆ หลังจากพ่นสารชีวิภาพกำจัดวัชพืช
การาาบูน่า 7 วันผ่านไปหญ้ามีสภาพอย่างที่เห็นเลยครับ             ก่อนใช้สารอินทรีย์กำจัดวัชพืช การาบูน่า

              หลังสารอินทรีย์กำจัดวัชพืช การาบูน่า  7 วัน

การาบูน่า กำจัดได้ทั้งหญ้าใบแคบและหญ้าใบกว้าง

การาบูน่า ใช้แล้วเห็นผลชัดเจน ตายเรียบและถูกย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปในตัว การาบูนา ฆ่าแต่หญ้าอย่างเดียวไม่มีผลต่อพืชประธานที่เราปลูก ฉีดกำจัดหญ้าในแปลงมะละกอ ในแปลงมันสำปะหลัง แปลงกล้วย แปลลงสำปะรด แปลงพริก พืชที่ท่านปลูกจะไม่ตาย หญ้าตายกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชที่ท่านปลูก

การาบูน่า ไม่ฆ่าสิ่งมีชีวิต หลังจากฉีดหญ้าแล้ว วัวเดินกินตาม เป็ดเดินกินตามหลัง วัวเป็ด ไม่ตาย การาบูน่า ไม่ทำลายจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดิน เช่นไส้เดือนดิน การาบูน่า เป็นเพื่อนสนิทกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้เน่าเสีย ไม่ทำให้ดินเสีย

การาบูน่าช่วยปรับปรุงดิน หลังจากใช้การาบูน่าฆ่าหญ้าแล้วดินจะมีคุณภาพที่ดีขึ้น การาบูน่าเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพ ขณะที่ฉีดไม่จำเป็นต้องปิดปากปิดจมุก คุณผู้หญิงก็ฉีดเองได้ การาบูน่า กำจัด หญ้าคาได้ หยุดการเจริญเติบโตของหญ้าแห้วหมูได้อย่างดีเยี่ยม

อัตราการใช้
100 ซี.ซี ผสมน้ำ 20 ลิตร สำหรับหญ้าอ่อนๆ ไม่หนามาก
150 ซีซี.ผสมน้ำ 20 ลิตร สำหรับหญ้าขนาดกลาง ๆ
200 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร สำหรับหญ้าแก่และมีความหน้า
250 ซีซี.ผสมน้ำ 20 ลิตร สำหรับหญ้า ที่ปราบยาก เช่นหญ้าแห้วหมู หญ้าคา ไมยราบยักษ์ฯลฯ

หมายเหตุ : เพื่อให้การทำงานของกรดอินทรีย์ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้ การาบูน่า ร่วมกับสารช่วยการดูดซึมนำทาง2 อัตรา 5 ซีซี.ผสมน้ำ 20 ลิตร ไม่ควรใช่ร่วมกับยาจับใบเพราะยาจับใบจะทำให้กรดอินทรีย์เคลื่อนที่สู่ใบพืชได้ช้าและจะกลายเป็นการเผาไหม้ต้นวัชพืช เมื่อโดนน้ำหรือฝนวัชพืชก็จะแตกขึ้นมาใหม่ ไม่ตายถึงรากถึงโคน

ราคาสินค้า 1 ลิตร 490 บาท 2 ลิตร ราคา 900 บาท สั่งซื้อสินค้าได้ที่
ชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า โทร 086-059-6790
หมายเลขบัญชีการชำระค่าสินค้า
123-2-45945-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาลำนารายณ์
ชื่อบัญชี นายประยงค์ แก้วหมุน
ประเภท ออมทรัพย์
การจัดส่งสินค้า
จัดส่งผ่านไปรษณีย์ Ems และ พัสดุทั่วประเทศ ใช้ระยะเวลา 2-3 วัน


วันศุกร์, พฤษภาคม 09, 2557

อยากให้เกษตรกรไทย ที่ปลูกมันสำปะหลังได้ดูครับ

อยากให้เกษตรกรไทย ที่ปลูกมันสำปะหลังได้ดูครับ


                               สารช่วยการดูดซึม นำทาง2

ช่วยให้เกษตรกร ทำเกษตรได้ 24 ชั่วโมง แบบ เซเว่นอีเลเว่น เพราะนำทาง2 ทำให้ท่านสามารถฉีดพ่นสารต่าง ๆ เข้าสู่เชลพืช โดยไม่ต้องรอเช้าเย็นให้ปากใบเปิด นำทาง2 จะช่่วยให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนในการฉีดพ่นสารต่าง ๆ ลง 50 เปอร์เซ็นต์ เพราะการฉีดพ่นร่วมกับนำทาง2 แค่พ่นให้ฝอยที่สุดก็พอ ไม่จำเป็นต้องอาบน้ำให้ต้นไม้อีกแล้ว  ทุกครั้งที่ฉีดพ่นปู๋ย อาหารเสริม หรือ สารเคมีต่าง ๆ อย่าลืมเรียกใช้ นำทาง2 สารดูดซึมชนิดพิเศษแทนยาจับใบนะครับ
ปล.นำทาง2 สามารถใช้ผสมยาฆ่าหญ้า ทำให้หญ้าตายถึงรากถึงโคน และตายเร็วขึ้นกว่าเดิมสั่งซื้อสินค้าได้ที่ ชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า
โทร 086-059-6790 

หมายเลขบัญชีการชำระค่าสินค้า

123-2-45945-6  ธนาคารกสิกรไทย สาขาลำนารายณ์ 

ชื่อบัญชี นายประยงค์ แก้วหมุน

ประเภท ออมทรัพย์

การจัดส่งสินค้า

 จัดส่งผ่านไปรษณีย์ Ems  และ พัสดุทั่วประเทศ ใช้ระยะเวลา 2-3 วัน
วันเสาร์, พฤษภาคม 03, 2557

9 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการปลูกมันสำปะหลังให้ได้มากว่า 10 ตันขึ้นไปขั้นตอนการปลูกมันสำปะหลังต้นทุนต่ำกำไรดี ผลผลิต 10 ตันขึ้นไป

1.  ขั้นตอนการเตรียมดิน ให้หว่านปุ๋ยขี้ไก่แกลบไร่ละ 1 ตัน แล้วให้ใช้รถไถใหญ่ใช้ผาล 2 หรือผาล 3  ไถดะ ตากดินไว้ 7 วันเพื่อให้วัชพืชตายแล้วใช้ผาลชักร่องอ้อยตั้งระยะผาล 120 เซนติเมตร เราก็จะได้ร่องสำหรับปลูกมันสำปะหลังระยะ 1.20 เมตร (ถ้าใส่ขี้ไก่ไม่ได้ ก็ใช้วิธีการอื่นแทน)

2.  ขั้น เตรียมต้นพันธุ์จะใช้ต้นพันธุ์ประมาณไร่ละ 200 ต้น ให้ตัดต้นพันธุ์ยาว 20 เซนติเมตร ต้นพันธุ์ 1ต้น จะตัดได้ 8-10 ท่อน


3.  ขั้นตอนการแช่ท่อนพันธุ์ขั้นตอนนี้สำคัญมาก เพราะมันสำปะหลัง รากคือหัวหัวคือราก ฉะนั้นหากเราอยากได้หัวมาก หัวดก ๆ เราก็ต้องทำให้ท่อนพันธุ์มัน มีรากออกมามากที่สุดอย่างน้อย 300-400 ราก
 ขั้นตอนการแช่ราก มันสำปะหลัง
          1.ใช้ วีอาร์เอ็กซ์ตรา   1 ลิตร
          2.ใช้นำทาง            100 ซีซี (1 ขวด) ช่วยดูดซึมเร็ว
          3.ใช้ฮิวมิกซี            ขีด(200กรัม) ช่วยกระจายราก
          4.น้ำ                     200 ลิตร
 แช่ทิ้งไว้ 30 นาที หรือ 1 ชม.ครับ
           รับรองรากออกมหาศาลครับ การแช่ ให้แช่ทั้งท่อนที่ตัดพร้อมปลูกเลยครับ  ถ้าปลูกจำนวนมาก ให้แช่ท่อนพันธุ์ แล้วใส่กระสอบปุ๋ยหรือกระสอบป่านไว้ก่อน แล้วเก็บไว้ในที่ร่ม ทำล่วงหน้าได้ 3 วันครับ
ตัวอย่างการแช่ราก ด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นนะครับ


           จากภาพจะเห็นว่า วิธีการนี้จะทำให้มันสำปะหลังแตกราก มากมายมหาศาล
         ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ 086-059-6790 

4.ขั้นตอนการปลูก
ให้ปลูกระยะ 80 เซนติเมตรปักต้นมันให้ลึก 10 เซนติเมตรหรือครึ่งหนึ่งของท่อนพันธุ์ ปักลงไปตรง ๆ แล้วผลักให้ล้มเสมอดิน(เป็นวิธีการที่เราทดลองแล้วพบว่ามันสำปะหลังออกราก และลงหัวดีกว่าหลายวิธีที่เคยทำมา)
หลังจากปลูกเสร็จให้ฉีดพ่น ยาคุมหญ้าทันที1 ฉีดพร้อมฮิวมิกซี อัตรา 250 กรัม(2.5 ขีด) ผสมน้ำ 200 ลิตรและผสมนำทาง 50 ซีซี.ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่น 3-5 ไร่

5.ขั้นตอนการให้ปุ๋ยทางดินเมื่อต้นมันปลูกไปได้ประมาณ 3 สัปดาห์หรือ 1 เดือนให้ปุ๋ยทางดินโดยการฉีดพ่น ฮิวมิก-ซีอัตรา 500 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร 1กระป๋องฉีดพ่นได้ 5 ไร่ 
สรุปขั้นตอนนี้ใช้
    1.  ฮิวมิคซี                            500 กรัม
    2.  ฮาร์โตะกรีน                      500 ซีซี
    3.  นำทาง2                          30-50 ซีซี.
    4.  น้ำ                                 200 ลิตร
ถ้าผสมใช้น้ำ 20 ลิตรก็ให้ลดสัดส่วนลงนะครับ

อธิบายขั้นตอนนี้เพิ่มเติมนะครับ การ ให้ปุ๋ยพืชมี 2 แบบนะครับคือให้ปุ๋ยทางดินและปุ๋ยทางใบ ขั้นตอนการให้ปุ๋ยทางดินเกษตรกรส่วนใหญ่จะให้ปุ๋ยเม็ดเป็นปุ๋ยเคมีเป็นส่วน ใหญ่ซึ่งการใส่ปุ๋ยบางรายจะใส่ก่อนไถ แต่ส่วนใหญ่ที่พบจะใช้ปุ๋ยเม็ดหว่านบนสันรองที่เป็นสามเหลี่ยมซึ่งเมื่อ เกษตรกรใส่ปุ๋ยบนสันร่องเนื่องจาก ปุ๋ยเป็นเม็ดมันก็จะกลิ้งลงท้องร่องทำให้มันสำปะหลังจะไม่ได้รับปุ๋ยตามที่ ต้องการ ดูภาพนะครับ


จาก ภาพจะเห็นชัดใช่มั๊ยครับว่า ถ้าเราหว่านปุ๋ยเม็ดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์โอกาสที่มัน สำปะหลังจะได้กินปุ๋ยมีน้อยเพราะปุ๋ยมันกลิ้งลงท้องร่องหมด ก็คงไม่แปลกใช่มั๊ยครับที่เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกมันสำปะหลังได้แค่ 2-3 ตันต่อไร่เท่านั้นเอง

ถ้า ท่านต้องการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงลองใช้วิธีการตามขั้นตอนที่ 5 ดูนะครับให้ฉีดพ่นลงดิน ฮิวมิก-ซี ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุอาหารพืชที่ครบถ้วนและมีกรดฮิวมิกเป็นองค์ประกอบหลัก เรามาดูประโยชนของกรดฮิวมิก กันนะคับ


6.  ขั้นตอนการให้ปุ๋ยทางใบ ขั้นตอนนี้เมื่อมันสำปะหลังอายุได้ 3 สัปดาห์ 1 เดือน ให้ฉีดพ่น ฮาร์โตะกรีน อัตรา 50 ซี.ซี.ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 7 วันอย่างน้อย 4 ครั้งจะทำให้ต้นมันสำปะหลังโตไวหนีหญ้า จะทำให้หญ้าโตไม่ทันและต้นมัน สำปะหลังแข็งแรงพร้อมที่จะลงหัว
         สรุปขั้นตอนนี้ใช้
         1. ฮาร์โตะกรีน                                   500 ซีซี.
         2.นำทาง2                                         30 ซีซี.
         3.น้ำ                                                200 ลิตร
        (ถ้าผสมในถัง 20 ลิตรก็ให้ลดสัดส่วนลงครับ)

7.  ขั้นตอนการให้ปุ๋ยทางดินรอบที่ 2 เมื่อ มันสำปะหลังอายุ  2 เดือนครึ่ง - 3 เดือนให้ปุ๋ยทางดินโดยการฉีดพ่น ฮิวมิก-ซี อัตรา 500 กรัมต่อน้ำ 200 ลิตร ให้ฉีดพ่นลงดินนะครับเน้นฉีดพ่นตรงบริเวณรอยแยกของดินเนื่องจากการลงหัวของมันสำปะหลัง
   สรุปขั้นตอนนี้ใช้
     1.ฮิวมิกซี                                            500 กรัม
     2.ซุปเปอร์แซทวัน                              500 ซีซี.
     3.นำทาง2                                             50 ซีซี.
     4. น้ำ                                                    200 ลิตร
      (ถ้าผสมในถัง 20 ลิตร ก็ให้ลดสัดส่วนลงครับ)


8.  ขั้นตอนการสั่งมันสำปะหลังให้ลงหัว ขั้นตอนนี้สำคัญมากนะครับ
      หลายคนปลูกมันสำปะหลังมีแต่ต้นไม่มีหัว ก็เพราะว่าลืมสั่งให้มันลงหัว พอมันสำปะหลังอายุ 2-3 เดือนขึ้นจะพร้อมสะสมแป้งเพื่อเตรียมการหัวแต่ถ้ามันสำปะหลังได้รับปุ๋ยทาง ดินที่มีตัวหน้าสูงเกินไปก็จะทำให้ลงหัวไม่ดีหรือที่บางคนเรียกว่า มันบ้าใบ ขั้น ตอนนี้ให้เราฉีดพ่น ซุปเปอร์แซท-วัน สารเพิ่มพลังการลงหัวในมันสำปะหลัง ซึ่งมีสารประกอบหลักคือ โพลี่แซคคาไรด์ สารตัวนี้เป็นองค์ประกอบของแป้ง เมื่อมันสำปะหลังได้รับสารตัวนี้ก็จะเริ่มลงหัวจะไม่บ้าใบอีกต่อไป อัตราการใช้ 50 ซี.ซีผสมน้ำ 20 ลิตรให้ฉีดพ่นอย่างน้อย 4 ครั้ง (ลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องสารเพิ่มพลังการลงหัว ซุปเปอร์แซท-วัน นะครับ)
สรุปขั้นตอนนี้ใช้ 
1.ซุปเปอร์แซทวัน                                  500 ซีซี.
2.นำทาง2                                            20-30 ซีซี.
3. น้ำ                                                  200 ลิตร
(ถ้าผสมในถัง 20 ลิตร ก็ให้ลดสัดส่วนลงครับ)
หมายเหตุ: ถ้าฝนไม่ตกให้พ่นลงดิน บริเวณโคนต้นนะครับ
ขั้นตอนนี้ควรฉีดพ่น 2-4 ครั้ง ถ้าทำได้ 4 ครั้งจะดีมาก ๆๆ ครับ


9.  ขั้นตอนการขยายขนาดหัวมัน เป็นขั้นตอนที่เราต้องการเพิ่มปริมาณแป้งและน้ำตาลในหัวมัน ขั้นตอนนี้จะทำให้เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันเพิ่มขึ้นซึ่งมีผลตอนนำมันไปขาย และเป็นการขยายขนาดของหัวมันสำปะหลัง ให้โตดั่งที่เราต้องการ 
     สรุปขั้นตอนนี้ใช้
       1.ไฮบริกซ์2 สารเพิ่มขนาดหัวมัน  250 -500  กรัม
       2.นำทาง                                           50 ซีซี.
       3.น้ำ                                              200 ลิตร
         (ถ้าผสมในถัง 20 ลิตร ก็ให้ลดสัดส่วนลงครับ)
         ฉีดพ่นลงดินบริเวณรอยแยกของดิน 2-4 ครั้งพี่น้องเกษตรกรลงทำตามขั้นตอนที่บอกดูนะครับรับรองผลิตผลิตเพิ่มขึ้นทะลุ 10 ตันแน่อนครับ

สอบถามข้อมูลการปลูกมันสำปะหลังต้นทุนต่ำได้ที่
ชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า   โทร 086-059-6790


 ตารางการดูแลมันสำปะหลังอินทรีย์เงินล้าน
(ฉบับปรับปรุงใหม่)


ระยะ
การดูแลรักษา

การเตรียมดิน
ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ไร่ละ 1ตัน แล้วไถกลบ แล้วไถยกร่องตั้งระยะผาล 120 เซนติเมตร(ถ้าไม่มีขี้ไก่ ก็ไม่เป็นไร)

การแช่ต้นพันธุ์
ตัดต้นพันธุ์ความยาว 20 ซม. แช่ต้นพันธุ์ด้วย วีอาร์เอ็กตรา อัตรา 100 ซีซี.ผสมน้ำ 20 ลิตรผสมฮิวมิกซี 2 ช้อนโต๊ะผสมนำทาง 5-10 ซีซี.เพื่อเพิ่มพลังการงอกของรากและตา แช่นาน 30นาที -1 ชั่วโมง

การปลูก
ปลูกระยะห่าง 80 x 120 เซนติเมตร ปักลงดิน ครึ่งหนึ่งแล้วผลักให้ล้มลงนอนเสมอดิน

หลังปลูก
ฉีดพ่นยาคุมหญ้า พร้อม ฮิวมิคซี อัตรา 250-500 กรัม ฉีดพ่นหลังปลูกทันที หรือ ภายใน 3-4 วันหลังปลูก

ช่วง 1 สัปดาห์หลังปลูก
ถ้าไม่ได้ฉีดยาคุมหญ้าให้ ฉีดพ่นฮิวมิค-ซี ลงดิน อัตรา 250- 500 กรัมผสมน้ำ 200 ลิตร ระเบิดดิน ช่วยให้รากเดินดี ดินโปร่ง ร่วน ซุย หรือ อาจฉีดพ่นพร้อมยาคุมหญ้าก็ได้

3-4 สัปดาห์หลังปลูก
ฉีดพ่น ฮาร์โตะกรีน อัตรา 50 ซีซี.ผสมนำทาง 1-3 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้เป็นละอองฝอยทั้งแปลง ฉีดพ่น 4 ครั้งทุก 7-10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทั้งทางใบและทางราก (ถ้าฝนไม่ตก ให้ฉีดพ่นลงดินบริเวณโคนต้น)

2-3      เดือน หลังปลูก
1.ฉีดพ่นฮิวมิค-ซี ลงดิน อัตรา 500 กรัมผสมน้ำ 200 ลิตร เพื่อระเบิดดิน ทำให้หัวมันเดินดี ขยายตัวดี ยืดยาวได้ดี ดินโปร่ง ร่วนซุย
2.ฉีดพ่น ซุปเปอร์แซท-วัน ทางใบอัตรา 50 ซีซี.ผสมนำทาง 2 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้เป็นละอองฝอยทั้งแปลง ฉีดพ่น 4 ครั้งทุก 7-10 วัน เพื่อสั่งให้มันฯลงหัว ฉีดพ่น 4 ครั้ง ห่างกันทุก 7-10 วัน  ถ้าฝนไม่ตก ให้ฉีดลงดิน

หลัง 4 เดือน
ถ้าเป็นไปได้ใด้ฉีดพ่น ไฮบริกซ์2 สารเพิ่มปริมาณแป้งและน้ำตาล ฉีดพ่นลงดินบริเวณรอยแยก เพื่อช่วยการขยายตัวของหัว และเพิ่มปริมาณเปอร์เซ็นต์แป้ง ฉีดพ่น 2-4 ครั้ง จะเห็นผลชัดเจนมาก


ตารางราคาสินค้า เกี่ยวกับมันสำปะหลัง


ลำดับที่
รายการ
ประโยชน์
ขนาดบรรจุ
ราคา/บาท
1
วีอาร์เอ็กซ์ตรา
สารเพิ่มพลังการแตกราก
2 ลิตร
900
2
นำทาง2
สารดูดซึมชนิดพิเศษ ใช้แทนสารจับใบ
100 ซีซี
300
3
ฮิวมิค-ซี
สารระเบิดดิน สารปรับปรุงดิน ชนิดพิเศษ 1 กก.ใช้ได้ 5-7 ไร่
1 กก.

500

4
ซุปเปอร์แซท-วัน
สารสั่งให้มันลงหัว ช่วยขยายขนาดของหัว เพิ่มแป้งและน้ำตาล
แกลลอน
4ลิตร
1,200


5
ฮาร์โต๊ะกรีน
เร่งการเจริญเติบโต เพิ่มการขยายตัวของราก เพิ่มการขยายตัวและลำต้น
แกลลอน
 4ลิตร
1,200


6
ยาฆ่าหญ้าชีวภาพ
ใช้กำจัดหญ้าใบแคบและใบกว้าง
ไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 1 ลิตรฉีดพ่นได้ 5-7 ไร่
1 ลิตร
490
7
ยาคุมหญ้า
ใช้คุมหญ้า ไม่ให้หญ้าเกิด ตลอดอายุการเก็บเกี่ยว(1กป.พ่นได้ 3-5 ไร่)
1กป.       300กรัม
900
8
ไฮบริกซ์2
สารเพิ่มปริมาณแป้งและขยายขนาดหัวมัน
ถุง 2 กก.
400


สั่งซื้อสินค้าได้ที่ 

ชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า โทร 086-059-6790 

หมายเลขบัญชีการชำระค่าสินค้า

123-2-45945-6  ธนาคารกสิกรไทย สาขาลำนารายณ์ 

ชื่อบัญชี นายประยงค์ แก้วหมุน

ประเภท ออมทรัพย์

การจัดส่งสินค้า

 จัดส่งผ่านไปรษณีย์ Ems  และ พัสดุทั่วประเทศ ใช้ระยะเวลา 2-3 วัน


รากหัว  หัวคือราก


รากหัว  หัวคือราก                                                                               
     นี่คือ คำตอบของการเพิ่มผลผลิตมันสะปะหลังให้ได้มากกว่า 10 ตันต่อไร่
กว่า 10 ปีที่เราเหล่านักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร พยายามค้นหาคำตอบว่า ทำอย่างไรเราจึงจะเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตมากกว่า 10 ตันต่อไร่ เพราะที่ผ่านมาผลผลิตมันสำปะหลังของไทยจะอยู่ประมาณ 3-4 ตันต่อไร่   ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการลงหัวของมันสำปะหลัง
1.  สายพันธุ์ หลายคนหลายหน่วยงานก็มุ่งเน้นไปที่สายพันธุ์  มีการพัฒนาสายพันธุ์ต่าง ๆ ออกมาอย่างมากมาย มีการโฆษณาทั้งที่เป็นความจริง และ เกินความจริง มีทั้งที่กรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุ์และไม่รับรองพันธุ์ ไปชมแปลงสาธิตแล้วตัดสินใจซื้อมาปลูกกันมากมาย แต่ผลผลิตมักไม่เป็นเป็นไปตามที่เห็น ในแปลงทดลองหรือแปลงสาธิต ผิดหวังกันไปตาม ๆ กัน เลยมีคำถาม ตามมามากมาย ว่าทำไมเราไปยืนดูเขาที่แปลงสาธิตด้วยตาตัวเอง เขาได้ 18 ตันต่อไร่ แต่พอเรานำต้นพันธุ์มาปลูกเอง กลับได้แค่ 4-5 ตันต่อไร่เหมือนเดิม
2.  ปุ๋ย  มีการพัฒนาและปรับปรุงปุ๋ยสูตรต่าง ๆ เพื่อมาทำให้มันลงหัว มีสารระเบิดดินชนิดต่าง ๆ ตามมามากมาย ทั้งที่ขายถูก และ ที่ขายแพงกันมาก ๆ ก็มี  แต่หลังจากที่เกษตรกรหลายรายนำไปใช้แล้ว ผลผลิตก็ออกมาใกล้เคียง    4-5 ตันเหมือนเดิมต่อไร่
3.  ระบบน้ำ  หลายกลุ่มหันมาทำน้ำหยด มีการโฆษณา ให้เกษตรกรหันมาทำมันสำปะหลังน้ำหยดกัน น้ำก็มีส่วนช่วยให้มันสำปะหลังมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากที่เคยผลิตได้ 3-4 ตันต่อไร่ กลายเป็น 6-8 ตันต่อไร่ แต่ทั้งนี้ก็ต้อง อาศัยเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังที่ดี และพยายามเติมปุ๋ยชนิดต่าง ๆ ลงไปจำนวนมาก

ผมก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ทำการทดลอง ทำการวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังเช่นกัน สิ่งที่ผมพบกลับกลายเป็นเรื่องเส้นผมบังภูเขา  3 เรื่องสามราวสามขั้นตอนที่เขาวิจัยเขาทำกันมาผมทำมาหมดแล้ว  งานวิจัยของผมกลับได้คำตอบออกมาง่าย ๆ เอง วิธีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้ได้มากกว่า 10 ตันต่อไร่ มีแค่ทำวิธีการง่าย ๆ ให้สำเร็จก่อนก็คือ ทำอย่างไร ให้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เราปลูกลงไปในแปลงมีรากออกมามากที่สุด เพราะถ้ารากมากก็มีสิทธิ์กลายเป็นหัวได้มาก  หัวมันสำปะหลังจะไม่ดกหรอกถ้ามันมีรากน้อย  ผลผลิตต่อกอมันจะไม่ได้ 30-40 กก.หรอกถ้าท่อนมันตอนแรกมันออกรากมาแค่ 3 ราก  ฉะนั้นปลูกมันไม่ต้องไปทำอะไรมันมาก ทำให้รากออกมากที่สุดตอนปลูกเป็นใช้ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้พันธุ์พันธ์ที่เลิศหรู ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยนำเข้าจากเมืองนอกหรอก  แค่ทำให้รากออกเยอะก็ชนะแล้วครับ
 

เพราะ รากคือหัว หัว  คือราก  ผมเลยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดออกมา คือ
วีอาร์ เอ็กซ์ตรา สารเพิ่มพลังการออกรากของพืช แค่ นำท่อนพันธุ์ไปแช่ในน้ำยา วีอาร์ เอ็กซ์ตรา ก่อนปลูกเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น รับรองรากของมันสำปะหลังจะออกมากมาย หลังจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนที่แนะนำง่าย ๆ ผลผลิตมันสำปะหลังก็ได้เกิน 10 ตันต่อไร่แล้วครับ


นี่ไงครับรากเยอะก็หัวเยอะ ผลผลิตต่อไร่ก็สูงครับ
ราคาผลิตภัณฑ์ วีอาร์เอ็กซ์ตรา 2000 ซีซี. 900 บาท
สั่งซื้อสินค้าได้ที่
ชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า โทร 086-059-6790

หมายเลขบัญชีการชำระค่าสินค้า
123-2-45945-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาลำนารายณ์
ชื่อบัญชี นายประยงค์ แก้วหมุน
ประเภท ออมทรัพย์

การจัดส่งสินค้า
จัดส่งผ่านไปรษณีย์ Ems และ พัสดุทั่วประเทศ ใช้ระยะเวลา 2-3 วัน

ต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก ที่บทความเก่า 
 (ด้านล่างขวามือ) ครับ